امروز برای شهداء وقت نداریم
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸  

امروز برای شهداء وقت نداریم    

شهدا    شهادت  شهید  الله اکبر خمینی  رهبر  خامنه ای  خمینی  دیگراست محمد ص

امروز برای شهداء وقت نداریم / ای داغ دل لاله تو را وقت نداریم
با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است / ما بهر ملاقات
خدا وقت نداریم
چون فرد مهمی شده نفس دغل ما / اندازه یک قبله دعا وقت
نداریم
در کوفه تن ، غیرت ما خانه‌نشین است / بهر سفر کرب و بلا 
وقت نداریم
تقویم گرفتاری ما پر شده از زرد / ای سرخ ، گل لاله
، تو را وقت نداریم
هرچند که خوب است شهیدانه بمیریم / خوب است ، ولی حیف که ما وقت نداریم   

شهدا    شهادت  شهید  الله اکبر خمینی  رهبر  خامنه ای  خمینی  دیگر محمد ص